Posts Tagged ‘Mundsburg’

Mundsburg

November 10, 2013

Mundsburg

Gesehen im U-Bahnhof Mundsburg, 22087 Hamburg, Germany,
am 22.09.2006.